Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 • 1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, voorstellen en facturen opgesteld door en overeenkomsten gesloten door JIMBER BV (hierna ‘Dienstverlener’ genoemd), een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Patotterijstraat 76, ingeschreven in het ondernemingsregister van Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0684.939.269, met uitsluiting van de aankoop- of andere voorwaarden van de Klant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van de Dienstverlener.
 • 1.2.  De Klant dient deze algemene voorwaarden samen te voegen met het geheel aan documenten en omschrijvingen van elke specifieke opdracht.

2. Aanbod en Overeenkomst

 • 2.1.  Iedere opgemaakte offerte is slechts geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is.
 • 2.2.  De offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek hieraan een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na datum van verzending.
 • 2.3.  Een Overeenkomst tussen Dienstverlener en Klant is gesloten zodra de Klant een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door elke andere bevestiging door de Klant of na het verzoek van de Klant om de werkzaamheden aan te vatten. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig.

3. Oplevering

 • 3.1.  Oplevering gebeurt volgens de afgesproken termijn, maar die termijn is enkel benaderend en wordt louter ten indicatieve titel vermeld. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de oplevering uit te stellen om kwalitatieve redenen, maar dient de Klant hiervan op de hoogte te brengen.
 • 3.2.  De Klant erkent dat het vermogen van de Dienstverlener om aan zijn verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de diensten te voldoen, afhankelijk is van de tijdige medewerking van de Klant met de Dienstverlener, alsmede van de juistheid en volledigheid van alle informatie en gegevens die de Klant aan de Dienstverlener verstrekt. De Klant zal de Dienstverlener toegang verschaffen tot, en gebruik laten maken van, alle informatie, gegevens en documentatie die de Dienstverlener noodzakelijk acht om de Dienstverlener in staat te stellen haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen.
 • 3.3.  Laattijdig afleveren van teksten en modellen, wijzigingen, afbeeldingen, logo’s, huisstijlen, logingegevens en dergelijke, door de Klant, kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.

4. Aanvaarding

 • 4.1. Zodra de diensten met betrekking tot softwareontwikkeling aan de Klant voor testen ter beschikking worden gesteld, worden deze als voorlopig opgeleverd en aanvaard beschouwd. Indien de Dienstverlener geen schriftelijk tegenbericht heeft ontvangen binnen vijf (5) werkdagen nadat de Dienstverlener de software voor testen ter beschikking heeft gesteld, wordt de definitieve aanvaarding van de diensten door de Klant geacht te zijn geschied, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen door de Dienstverlener afzonderlijk in regie zullen worden gefactureerd.

5. Duur en beëindiging

 • 5.1.  Tenzij anders vermeld, is elke overeenkomst geldig voor een initiële periode van één (1) jaar. Deze termijn wordt na afloop van één jaar stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur.
 • 5.2.  Iedere overeenkomst wordt automatisch en van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van Klant of Dienstverlener. Alle aan de Dienstverlener verschuldigde bedragen blijven opeisbaar.
 • 5.3.  In geval van annulering van de overeenkomst is de Klant een forfaitaire vergoeding van 50% van de totale vergoedingen verschuldigd bij annulering binnen 14 kalenderdagen na sluiting van de overeenkomst en een forfaitaire vergoeding van 100% van de totale vergoedingen verschuldigd bij annulering later dan 14 kalenderdagen na sluiting van de overeenkomst. Alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van de prestatie worden eveneens gefactureerd.

6. Hosting

 • 6.1.  De Klant betaalt geen vergoeding voor installatie, updates, ondersteuning en onderhoud wat betreft het systeem waarop de dienst gehost wordt, indien de dienst wordt gehost op infrastructuur van de Dienstverlener (of zijn onderaannemers).
 • 6.2.  De Klant betaalt een vergoeding van NEGENTIG (90) EUR/uur voor installatie, updates, ondersteuning en onderhoud, indien de Klant zelf de hosting voorziet of laat voorzien door een zelf gekozen partij en de dienst aldus niet wordt gehost op infrastructuur van de Dienstverlener (of zijn onderaannemers).
 • 6.3.  De vergoeding(en) is/zijn exclusief btw en exclusief alle andere kosten en uitgaven die de Dienstverlener kan maken, zoals reistijd en -kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met de Klant.
 • 6.4.  De Dienstverlener behoudt zich het recht voor de in dit artikel vermelde vergoedingen tussentijds, maximaal één keer per jaar, te wijzigen, doch niet eerder dan één (1) jaar na ingang van de Overeenkomst. De wijziging kan uitsluitend binnen de wettelijke grenzen en uitsluitend als gevolg van kostenstijgingen en/of wijzigingen in de koersverhouding en/of door de Belgische overheid genomen prijsverhogende maatregelen.
 • 6.5.  Elke partij heeft het recht om de hostingovereenkomst te allen tijde en om welke reden dan ook op te zeggen met inachtneming van een schriftelijke opzeggingstermijn van zes (6) maanden.
 • 6.6.  Elke partij heeft het recht om de hostingovereenkomst op te zeggen en dat simpelweg door het versturen van een schriftelijke kennisgeving van opzegging:
  • 6.6.1. in geval van een wezenlijke inbreuk op de hostingovereenkomst door de andere partij, mits deze tekortkoming niet binnen een termijn van 30 kalenderdagen wordt verholpen;
  • 6.6.2. in geval van een Overmachtssituatie die langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt.
 • 6.7.  Elke partij heeft het recht om de hostingovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door louter een schriftelijke kennisgeving van opzegging te versturen:
  • 6.7.1.  in het geval dat de andere partij failliet wordt verklaard of het faillissement aanvraagt, dat er een aanvraag tot faillissement tegen haar wordt ingediend of dat ze kennelijk insolvabel is;
  • 6.7.2.  in geval van ontbinding en/of liquidatie van de onderneming van de andere partij;
  • 6.7.3.  indien een deel van of alle activa van de andere partij in uitvoerend of bewarend beslag zijn genomen of indien er andere uitvoerende of bewarende maatregelen zijn genomen.
 • 6.8.  De Klant vrijwaart de Dienstverlener van alle juridische aanspraken aangaande de door de Klant geplaatste data. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van de Klant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en spamming door de Klant wordt toegebracht, is voor rekening van de Klant.
 • 6.9.  De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van de Klant en na een waarschuwing, de hosting af te sluiten. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om hostings welke het functioneren in gevaar brengen te verwijderen c.q. af te sluiten.

7. Externe dienstverleners

 • 7.1.  Voor bepaalde diensten kan de Dienstverlener beroep doen op externe dienstverleners indien nodig voor de goede uitvoering van de diensten. De Dienstverlener kan deze externe dienstverleners naar eigen inzicht aanstellen.
 • 7.2.  Op verzoek van de Klant kan de Dienstverlener het beheer overnemen van diensten of software die door een externe partij werden geleverd of ontwikkeld. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld, noch verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten die door deze externe partij worden begaan.
 • 7.3.  Op verzoek van de Klant kan de Dienstverlener zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de Klant of een externe partij. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld, noch verantwoordelijk worden gehouden voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

8. Aansprakelijkheid

 • 8.1.  De Klant dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart de Dienstverlener voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de Klant, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de Overeenkomst van toepassing.
 • 8.2.  De Klant erkent uitdrukkelijk dat de Dienstverlener slechts aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke en toerekenbare fout van de Dienstverlener.
 • 8.3.  De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.
 • 8.4.  In elk geval kan de aansprakelijkheid van de Dienstverlener nooit hoger zijn dan het bedrag van diens toekomende vergoeding (uitgezonderd de bedragen gefactureerd aan de Klant voor de uitvoering van de opdracht door externe dienstverleners zoals bedoeld in artikel 11.6 van deze algemene voorwaarden).

9. Opschorting

 • 9.1.  De Dienstverlener heeft het recht om de toegang tot de dienst tijdelijk of permanent te weigeren aan de Klant bij misbruik van de dienst door de Klant of derden.
 • 9.2.  De Dienstverlener heeft het recht om de toegang tot de dienst op te schorten indien de Dienstverlener een (nood)onderhoud aan de dienst moet uitvoeren dat niet kan worden uitgevoerd zonder de toegang op te schorten of te beperken.

10. Vergoedingen

 • 10.1.  De Klant betaalt de vergoedingen zoals vermeld op de offerte, en/of zoals afgesproken door middel van elektronische communicatiemiddelen en/of op mondelinge wijze.
 • 10.2.  De vergoeding(en) is/zijn exclusief btw en exclusief alle andere kosten en uitgaven die de Dienstverlener kan maken, zoals reistijd en -kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met de Klant.
 • 10.3.  De Dienstverlener behoudt zich het recht voor de vergoedingen tussentijds, maximaal één keer per jaar en ten vroegste één (1) jaar na sluiting van de overeenkomst, te wijzigen. De wijziging kan uitsluitend binnen de wettelijke grenzen en uitsluitend als gevolg van kostenstijgingen en/of wijzigingen in de koersverhouding en/of door de Belgische overheid genomen prijsverhogende maatregelen.

11. Facturatie en betaling

 • 11.1.  De Dienstverlener factureert 50% van de vergoedingen voor aanvang van de diensten. De Dienstverlener kan de aanvang van de diensten laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur. Het restsaldo wordt twee weken na de voorlopige oplevering, zoals beschreven in artikel 4.1, gefactureerd.
 • 11.2.  Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.
 • 11.3.  In geval van betwisting moet de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de 14 dagen na factuurdatum.
 • 11.4.  Klachten inzake prestaties moeten uiterlijk binnen de 14 dagen na factuurdatum schriftelijk overgemaakt worden, met de reden van betwisting. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is beperkt tot de (gedeeltelijke) teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van de dienst. De Dienstverlener wijst alle verdere verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar.
 • 11.5.  Na het verstrijken van de betalingstermijn stuurt de Dienstverlener een ingebrekestelling voor betaling en geeft hij de Klant een extra redelijke termijn om de factuur te betalen. Indien de Klant de factuur niet binnen de bijkomende termijn betaalt, zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150,00 EUR, wat overeenkomt met de hinder die de Dienstverlener aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door de Dienstverlener aangestelde raadsman. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een verwijlintrest verschuldigd, die zal berekend worden overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 • 11.6.  Indien de Dienstverlener voor de uitvoering van de opdracht beroep doet op externe dienstverleners (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze externe dienstverleners worden aangerekend steeds volledig, met een minimale marge van 2,5%, aan de Klant worden gefactureerd. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.
 • 11.7.  Indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 60 dagen bedraagt, is de Dienstverlener gerechtigd om de Overeenkomst of de volledige samenwerking onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen.

12. Niet-exclusiviteit

 • 12.1. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om aan concurrenten van de Klant diensten te leveren, behoudens andersluidend schriftelijk beding.

13. Non-sollicitatiebeding

 • 13.1.  Zonder toestemming van de Dienstverlener is de Klant niet gerechtigd om gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot twaalf (12) maanden na beëindiging of afloop ervan werknemers van de Dienstverlener in dienst te nemen, te contracteren of anderszins met hen samen te werken.
 • 13.2.  Indien de Klant, in strijd met het bovenstaande, een dergelijke werknemer in dienst neemt, contracteert of anderszins samenwerkt met een dergelijke werknemer, zal de Klant die in strijd met het bovenstaande handelt, de Dienstverlener een forfaitaire schadevergoeding van 50.000,00 EUR dienen te betalen. Dit bedrag is verschuldigd en betaalbaar op de datum waarop de persoon in dienst genomen of gecontracteerd wordt of anderszins samenwerkt met de Klant.

14. Overmacht

 • 14.1. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die veroorzaakt wordt door overmacht. Als zodanig wordt aangemerkt onbereikbaarheid van de server ten gevolge van niet aan de Dienstverlener toe te rekenen gebeurtenissen zoals stroomuitval of -storing.

15. Intellectuele eigendomsrechten en schadeloosstelling

 • 15.1.  Alle intellectuele-eigendomsrechten ten opzichte van de dienst blijven toebehoren aan de Dienstverlener of zijn licentiegevers.
  De Dienstverlener verleent de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht om de software te gebruiken voor de interne bedrijfsdoeleinden van de Klant.
  Het recht om de software te gebruiken omvat niet het recht om de software, al dan niet voor commerciële doeleinden, te wijzigen, kopiëren, vertalen, verspreiden of op enige andere wijze te exploiteren voor enig ander doel dan zijn interne zakelijke doeleinden.
  De Dienstverlener zal de Klant verdedigen tegen, vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle schade, verliezen, uitgaven en kosten die zouden voortvloeien uit een vordering die door een derde wordt ingesteld omdat de dienst inbreuk zou maken op de intellectuele-eigendomsrechten van de derde. De Klant zal de Dienstverlener onmiddellijk op de hoogte brengen van elke vordering die hij ontvangt. Op verzoek en op kosten van de Dienstverlener zal de Klant de Dienstverlener zijn redelijke medewerking verlenen bij het zich verdedigen tegen de vordering.
 • 15.2.  Onverminderd het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen, zal de Dienstverlener op eigen kosten en in onderling overleg met de Klant:
  • 15.2.1.  voor de Klant het recht verwerven om de dienst te blijven gebruiken;
  • 15.2.2.  de dienst zodanig wijzigen dat deze geen inbreuk meer maakt op intellectuele-eigendomsrechten van derden;
  • 15.2.3.  de Klant alle met betrekking tot de dienst betaalde vergoedingen terugbetalen.
 • 15.3.  Alle intellectuele-eigendomsrechten in verband met de materialen (d.i. de gegevens, input en informatie die door de Klant of zijn geautoriseerde gebruikers naar de dienst worden geüpload) zullen exclusief blijven toebehoren aan de Klant. De Dienstverlener ontvangt slechts een beperkte licentie om de materialen te gebruiken en op te slaan voor de hosting, levering, ondersteuning en het onderhoud van de dienst en uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst.

16. Garantie

 • 16.1.  De Dienstverlener zal haar verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de diensten nakomen met redelijke zorg en vaardigheid en in overeenstemming met de goede gebruiken in de sector.
 • 16.2.  Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dit artikel, worden alle andere voorwaarden, garanties, toezeggingen en verklaringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, hetzij door statuten, gewoonterecht of anderszins, met betrekking tot de diensten hierbij door de Dienstverlener uitgesloten voor zover de wet dit toestaat, en de Dienstverlener zal geen andere verplichting, plicht of aansprakelijkheid hebben op grond van een contract, onrechtmatige daad, statuut of anderszins jegens de Klant.

17. Vertrouwelijkheid

 • 17.1. Elke partij houdt alle informatie die zij ontvangt met betrekking tot de andere partij, haar technische en operationele structuur, haar producten en diensten, haar financiële informatie, haar persoonsgegevens, de materialen, haar intellectuele eigendom en de dienst vertrouwelijk.
 • 17.2.  Alle uitgewisselde informatie mag alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst en mag alleen worden gedeeld met werknemers binnen de organisatie van een partij die van dergelijke informatie op de hoogte moeten zijn. Geen van beide partijen heeft het recht om vertrouwelijke informatie aan een derde partij te verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Beide partijen verbinden zich ertoe redelijke maatregelen te treffen ter bescherming van de vertrouwelijke informatie van de andere partij, die in ieder geval niet minder streng zullen zijn dan de maatregelen die zij voor haar eigen vertrouwelijke informatie treft.
 • 17.3.  De volgende soorten informatie vormen geen vertrouwelijke informatie:
  • 17.3.1. informatie die rechtmatig verkregen werd van een derde partij;
  • 17.3.2.informatie die een partij rechtmatig bekend is voordat zij de Overeenkomst aangaat;
  • 17.3.3.informatie die door geen enkele handeling of nalatigheid van een partij in het publieke domein is gekomen;
  • 17.3.4.informatie die onafhankelijk ontwikkeld werd zonder de Overeenkomst te schenden.
 • 17.4.  Indien een partij op grond van een wet of besluit van een regelgevende, administratieve of anderszins bevoegde instantie verplicht is vertrouwelijke informatie te onthullen, stelt deze partij de andere partij van een dergelijk verzoek in kennis, indien dit is toegestaan, teneinde deze partij in staat te stellen de nodige maatregelen te treffen om onthulling te voorkomen of te beperken. Indien de partij die verplicht is de informatie te onthullen, niet gerechtigd is de andere partij te informeren, wordt de bekendmaking van vertrouwelijke informatie beperkt tot hetgeen voor die partij strikt noodzakelijk is om hieraan te voldoen en stelt zij de andere partij ervan in kennis dat zij de informatie bekend heeft gemaakt, zodra dit is toegestaan.
 • 17.5.  Na de beëindiging van de Overeenkomst zal de vertrouwelijkheidsverplichting nog twee jaar van kracht blijven.

18. Gegevensbescherming

 • 18.1. Elke partij moet te allen tijde voldoen aan haar respectieve verplichtingen op grond van alle Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming met betrekking tot alle persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden verwerkt. Voor zover de Dienstverlener in zijn hoedanigheid van verwerker persoonsgegevens ten behoeve van de Klant zou verwerken, blijft de Klant in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het vaststellen van het doeleinde en de wijze van verwerking en zal de Dienstverlener alle in redelijkheid door de Klant verstrekte instructies in verband hiermee opvolgen.

19. Geschillenregeling

 • 19.1.  De contractuele relatie tussen de Dienstverlener en de Klant zal geïnterpreteerd worden in overeenstemming met en beheerst worden door het Belgisch recht.
 • 19.2.  Bij eventuele geschillen over de sluiting, de uitvoering, de beëindiging en/of de interpretatie van de overeenkomst verbinden de partijen zich ertoe te goeder trouw gesprekken te voeren met het oog op een regeling in der minne van het geschil.
 • 19.3.  Indien de partijen er niet in slagen om een minnelijke regeling te treffen, zijn de bevoegde rechtbanken van Gent exclusief bevoegd om het geschil te beslechten.

20. Slotbepalingen

 • 20.1.  Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien ze schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend werden door de bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen. De klant erkent dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek.
 • 20.2.  De Klant mag geen rechten of verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener. De Dienstverlener kan deze Overeenkomst overdragen aan een aan haar verbonden onderneming, moedermaatschappij of dochteronderneming, zonder voorafgaande toestemming van de Klant.
 • 20.3.  Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. De partijen zullen te goeder trouw onderhandelen om de nietigheid, onwettigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de bepaling in kwestie te verhelpen door deze te vervangen door een wettelijke, geldige of afdwingbare bepaling met dezelfde, of grotendeels dezelfde, invloed en betekenis als de oorspronkelijke bepaling.
 • 20.4.  Door ondertekening bevestigt de Klant kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Het stilzwijgend aanvaarden van één factuur is eveneens een aanvaarding van de algemene voorwaarden.